5
1999
1-2
Sport / Shougi
Sammy Studios
Sammy Studios